Quy chế phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

B.T |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3254 về Quy chế phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Hội thảo quốc tế bảo tồn và phát huy giá trị đô thị di sản được tổ chức tại Hội An vào tháng 6.2017. Ảnh minh họa
Hội thảo quốc tế bảo tồn và phát huy giá trị đô thị di sản được tổ chức tại Hội An vào tháng 6.2017. Ảnh minh họa

Họp báo quốc tế không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế. Quy chế gồm 3 chương, 14 điều; đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị thuộc HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam; các cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài thuộc thẩm quyền cho phép hoạt động hoặc quản lý của UBND tỉnh Quảng Nam; các cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam tham gia quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

Theo quy chế, việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải tuân thủ các quy định hiện hành của trung ương và Quy chế số 03 ngày 30.11.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, địa phương có liên quan; đảm bảo cải cách hành chính.

Các cơ quan chức năng, địa phương liên quan và đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và hội nghị, hội thảo quốc tế khác được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy chế cũng quy định rõ thẩm quyền cho phép, trách nhiệm của đơn vị tổ chức và sự phối hợp quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan chức năng, thời gian trả lời tham vấn ý kiến bằng văn bản.

Thủ trưởng các bộ, ban, ngành và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi cho phép, hoặc cho chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (thông qua Sở Ngoại vụ) để lấy ý kiến trước khi cho phép hoặc cho chủ trương tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; đồng thời chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam trong việc quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền...