Sửa đổi Luật Thống kê: Đổi mới để phù hợp với thực tiễn

LÊ QUÝ ĐẠT (Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Nam) |

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (khai mạc vào ngày 20.10), Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. 

Việc sửa đổi, bổ sung lần này phù hợp với mục tiêu đường lối đổi mới, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ được ban hành trong thời gian gần đây, bảo đảm tính khả thi trong triển khai thực hiện và bảo đảm so sánh quốc tế.

Dự án luật bổ sung, sửa đổi Luật Thống kê kỳ vọng đáp ứng nhiệm vụ thống kê trong tình hình mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: H.QUANG
Dự án luật bổ sung, sửa đổi Luật Thống kê kỳ vọng đáp ứng nhiệm vụ thống kê trong tình hình mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: H.QUANG

Nội dung Chính phủ trình Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ hai xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung 3 nội dung lớn gồm:

Thứ nhất, bổ sung quy định về việc giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP).

Thứ hai, bổ sung quy định về việc định kỳ 5 năm rà soát đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền công bố thông tin của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Ngoài những nội dung nêu trên, dự án luật sửa đổi, bổ sung lần này cũng xem xét sửa đổi Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Theo đó, phụ lục (mới) gồm 222 chỉ tiêu thuộc 20 nhóm, so với Luật Thống kê 2015, giữ nguyên 129 chỉ tiêu; sửa tên 46 chỉ tiêu để phù hợp tình hình thực tế và văn bản pháp luật chuyên ngành, đồng thời bảo đảm so sánh quốc tế; bổ sung 47 chỉ tiêu và bỏ 11 chỉ tiêu do không còn phù hợp.

Việc thay đổi danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia được nêu trong luật sẽ khắc phục được các hạn chế, bất cập như: chưa phản ánh một số chính sách pháp luật, mục tiêu đường lối được Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành gần đây; chưa phản ánh đầy đủ thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; thiếu các chỉ tiêu phản ánh sự đóng góp của kinh tế số và logistics cho nền kinh tế; thiếu các chỉ tiêu phản ánh đổi mới sáng tạo toàn cầu, cải thiện môi trường kinh doanh, chuyển đổi số quốc gia, các chỉ tiêu phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ; thiếu các chỉ tiêu phản ánh phát triển bền vững ở cấp độ quốc gia.

Trên cơ sở đó, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia sẽ cập nhật, phản ánh, đánh giá một số chính sách pháp luật, mục tiêu đường lối đổi mới trong thời gian gần đây, như: Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (18 chỉ tiêu); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 (17 chỉ tiêu); Phát triển bền vững (55 chỉ tiêu); Chuyển đổi số, kinh tế số (23 chỉ tiêu); Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics (12 chỉ tiêu); Giới và bình đẳng giới (26 chỉ tiêu).

Ngoài ra danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia cũng cập nhật các chỉ tiêu thống kê: Kinh tế xanh, tăng trưởng xanh: 24 chỉ tiêu; Kinh tế tuần hoàn: 5 chỉ tiêu; Kinh tế bao trùm: 7 chỉ tiêu; Môi trường và biến đổi khí hậu: 12 chỉ tiêu; Liên kết vùng (có phân tổ theo vùng): 130 chỉ tiêu; Liên quan đến trẻ em: 11 chỉ tiêu. Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã cập nhật, quy định các chỉ tiêu thống kê phản ánh quan hệ hội nhập quốc tế, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Luật Thống kê (sửa đổi) lần này không những đáp ứng, giải quyết những vấn đề tồn tại trong công tác thống kê hiện nay mà còn đáp ứng nhiệm vụ thống kê trong tình hình mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sau khi luật được thông qua, cùng với việc hoàn thiện các hành lang pháp lý, danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nhằm đáp ứng các yêu cầu chỉ đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền địa phương trong thời kỳ mới; góp phần phản ánh, đánh giá thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; chính sách về phát triển bền vững; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tập trung vào các nhóm chuyển đổi số, kinh tế số.

TAGS