Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

PHÚC LÂM |

(QNO) - Kết luận tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về tiếp tục thực hiện nghị quyết 05-NQ/TU của hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XX) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) được tổ chức vừa qua, Tỉnh ủy đặt mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững ở khu vực nông thôn, nhất là vùng miền núi.

Cùng với đó là việc phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; giữ vững văn hóa truyền thống; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Một số mục tiêu cụ thể trong giai đoạn này là giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân đạt hơn 4%/năm; tỷ trọng chăn nuôi đạt hơn 40% trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Đến năm 2020, phấn đấu có hơn 50% số xã đạt chuẩn NTM và không còn xã dưới 8 tiêu chí; có thêm 1 huyện đạt chuẩn huyện NTM và 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn tăng hơn gấp 2 lần so với hiện nay, đạt hơn 42 triệu đồng/người/năm...

Tỉnh ủy nêu các nhiệm vụ và 8 giải pháp trọng tâm để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên. Cụ thể, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; xem đây là nhiệm vụ then chốt, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; tổ chức lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư công cùng với huy động các nguồn lực khác. Ngoài ra, nâng cao năng lực tổ chức đánh bắt xa bờ kết hợp với phát triển chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá; thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng bền vững; tổ chức thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư gắn với phát triển sản xuất và sử dụng hiệu quả các kết cấu hạ tầng kinh tế, các trung tâm thương mại, chợ, khu, cụm công nghiệp, làng nghề… khớp nối với quy hoạch kinh tế vùng và các quy hoạch chuyên ngành khác của tỉnh.

Ngoài ra, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp; tiếp tục đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao năng lực phòng tránh, ứng phó kịp thời, hạn chế tác động bất lợi của thiên tai; nâng cao trình giác ngộ và vị thế chính trị của giai cấp nông dân…

Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng NTM; tập trung triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của cư dân nông thôn; đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đổi mới cơ chế, chính sách, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước ngành nông nghiệp.

PHÚC LÂM