Tam Kỳ quán triệt các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy

THANH XUÂN |

Ngày 29.6, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố.

Hội nghị đã quán triệt các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII, gồm Nghị quyết số 06 về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 07 về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 04 về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 09 về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, biển đảo trong tình hình mới.

Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh Nghị quyết 08, ngày 4.5.2021 về xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam. Theo nghị quyết này, Tỉnh ủy đã xác định hàng loạt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát triển đô thị Tam Kỳ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025 và đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030. Để thực hiện Nghị quyết này, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng yêu cầu tuyên truyền phổ biến cụ thể cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để phấn đấu thực hiện đạt kết quả nghị quyết đề ra vì mục tiêu nâng cao đời sống người dân.

TAGS