Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng

TÙNG CHI |

UBND tỉnh vừa ban hành đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. 

Theo đề án, việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng phải có kiểm soát, gắn với địa bàn dân cư, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công chứng của cá nhân, tổ chức. Cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên trong quá trình tập sự hành nghề, bổ nhiệm công chứng viên.

Phát triển đội ngũ công chứng viên có chất lượng, số lượng, phù hợp với nhu cầu xã hội, gắn việc bảo đảm quyền hành nghề của công chứng viên với việc chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình trong thực hiện hoạt động công chứng nhằm hạn chế những tổn thất do hành vi công chứng sai quy định gây ra.

Được biết, toàn tỉnh hiện có 21 tổ chức hành nghề công chứng và 41 công chứng viên đang hành nghề. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: một số cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đầy đủ về hoạt động công chứng; các tổ chức hành nghề công chứng chưa thành lập ở những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn của tỉnh...

TAGS