Tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911 - 25.8.2021), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị để tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, quân đội ta và phong trào cách mạng thế giới; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.

Công tác tuyên truyền được chuyển tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh với những nội dung trọng tâm như:

- Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; 

- Những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những chiến thắng đã gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp;

- Vai trò đóng góp to lớn của Đại tướng trong việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự - đường lối chiến tranh Nhân dân độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, cũng như trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nêu bật đóng góp quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà văn hóa lớn trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, ngoại giao, lịch sử, báo chí...;

- Công lao, đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa trên thế giới, nhất là ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh;

- Phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sĩ cộng sản đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng và dân tộc; việc giáo dục, học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong các tầng lớp nhân dân, trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là trong quân đội;

- Tình cảm của đồng bào, chiến sĩ cả nước đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng lưu ý, công tác tuyên truyền, kỷ niệm cần được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đồng thời bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.