Triển khai đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 28.5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2878/KH-UBND triển khai đánh giá công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2019.

Phạm vi đánh giá gồm hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND cấp tỉnh, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh về PCTN; kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Thời kỳ đánh giá từ 16.12.2018 đến 15.12.2019.

Nội dung đánh giá công tác quản lý nhà nước về PCTN bao gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; công tác kiểm tra, thanh tra; sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN.

Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa bao gồm: việc thực hiện công khai, minh bạch; cải cách hành chính; việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Về việc phát hiện các hành vi tham nhũng sẽ đánh giá qua công tác tự kiểm tra nội bộ; công tác thanh tra; giải quyết tố cáo tham nhũng; hoạt động giám sát và qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng. Việc xử lý các hành vi tham nhũng bao gồm: xử lý hành chính, xử lý hình sự, thu hồi tài sản tham nhũng.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tham mưu thành lập tổ công tác để tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019. Giao tổ công tác tổ chức hướng dẫn các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan cung cấp số liệu, chứng cứ có liên quan, tránh chồng chéo, trùng lắp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

TAGS