Triển khai thực hiện 60 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

CHÂU NỮ |

Năm 2022 Quảng Nam có 60 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh chuyển tiếp được triển khai thực hiện; trong đó lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y, dược và khoa học nông nghiệp chiếm 61,7% tổng số nhiệm vụ KH&CN.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, kết quả hoạt động, sản phẩm KH&CN đã gắn với thực tế sản xuất và đời sống, hướng tới phát triển sản phẩm hàng hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhanh chóng chuyển giao kết quả nghiên cứu và áp dụng vào sản xuất.

Ở cấp huyện, năm 2022, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đề tài chuyển tiếp và nghiệm thu, nhân rộng các đề tài thực hiện từ các năm trước. Một số nhiệm vụ KH&CN mang tính ứng dụng và có khả năng nhân rộng sau khi kết thúc tại các địa phương như các đề tài “ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng cây dược liệu ba kích tím”, “ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng mô hình chế biến măng chua sấy” của huyện Bắc Trà My; hay đề tài liên quan đến việc ứng dụng KH&CN để bảo tồn và phát triển giống heo của địa phương tại huyện Hiệp Đức.

Huyện Nông Sơn triển khai các đề tài phục vụ trực tiếp chương trình OCOP như “ứng dụng công nghệ sản xuất rượu bưởi Đại Bình huyện Nông Sơn”, “xây dựng mô hình trồng cây gừng liên kết sản phẩm đầu ra cho nông dân trên địa bàn huyện Nông Sơn”.