Xây dựng chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ, chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương xây dựng chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Sở NN&PTNT đề xuất các nội dung liên quan đến phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm gắn với chương trình OCOP; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng của tỉnh (mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện).

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu triển khai thực hiện các nội dung của chiến lược sở hữu trí tuệ và chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

TAGS