Quy định quản lý kinh phí khuyến công

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh quy định, hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 700 triệu đồng/mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới do cấp tỉnh phê duyệt; không quá 500 triệu đồng/mô hình do UBND cấp huyện phê duyệt.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 15/2018/QĐ-UBND quy định về quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí hoạt động khuyến công địa phương do Sở Công Thương, cấp huyện, cấp xã quản lý, tổ chức thực hiện đối với hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn phù hợp với chiến lược, quy hoạch và chương trình, đề án, nhiệm vụ của địa phương.

Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương phải đảm bảo các điều kiện: nội dung chi hoạt động khuyến công thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28.3.2018 của Bộ Tài chính và ngành nghề phù hợp với danh mục theo quy định (gồm: công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản và chế biến thực phẩm; sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu; công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử - tin học; sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và công nghiệp hỗ trợ; sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp; khai thác, chế biến khoáng sản; áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp; xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn).

Mức chi chung của hoạt động khuyến công thực hiện theo Điều 7 Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28.3.2018 của Bộ Tài chính. Trong đó, hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 700 triệu đồng/mô hình trình diễn để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới đối với mô hình do cấp tỉnh phê duyệt; không quá 500 triệu đồng/mô hình do UBND cấp huyện phê duyệt.

Chi hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp: hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 400 triệu đồng/mô hình do UBND tỉnh phê duyệt; không quá 300 triệu đồng/mô hình do UBND cấp huyện phê duyệt.

Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 240 triệu đồng/cơ sở...

CHÂU NỮ