Hơn 2.300 lao động nông thôn được đào tạo nghề

VĂN SỰ |

Trong vòng 2 năm trở lại đây, Quảng Nam đã mở được 65 lớp dạy nghề, giải quyết việc làm cho hơn 2.300 lao động nông thôn.

Ngoài ra, toàn tỉnh cũng đã tổ chức được 890 lớp tập huấn các chuyên đề liên quan đến chương trình xây dựng NTM như: phương thức thẩm tra, đánh giá hiện trạng nông thôn, lập đồ án quy hoạch, dự toán kinh phí... cho hơn 62.600 lượt cán bộ chuyên trách cấp huyện, xã và ban phát triển thôn.

VĂN SỰ