Khơi dậy khát vọng phát triển

HOÀNG DIỄM (thực hiện) |

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng, các nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; là động lực quan trọng để Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững hơn nữa trong thời gian tới. Để làm rõ hơn quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển của Quảng Nam, trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã dành cho Báo Quảng Nam cuộc trò chuyện. 

 
 

* Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong sự phát triển và những kết quả đạt được của Quảng Nam thời gian qua, theo đồng chí, đâu là những thành tựu, dấu ấn nổi bật và có ý nghĩa nhất?

Đồng chí Phan Việt Cường: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả, thành tích khá toàn diện trên các lĩnh vực, nổi bật là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9,53%/năm, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước, đưa quy mô nền kinh tế lên gần 109.000 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 30%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 72,4 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân khoảng 4,4%/năm, trong đó thu nội địa tăng 9%; từ năm 2017, Quảng Nam tự cân đối ngân sách, có điều tiết về ngân sách Trung ương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Du lịch phát triển cả về quy mô và chất lượng. Bộ mặt thành thị, nông thôn có bước phát triển mới. Vùng động lực đồng bằng ven biển phát triển hết sức sôi động với các nhóm dự án trọng điểm đang được triển khai; Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế trọng điểm của cả nước và của tỉnh. Vùng trung du miền núi tập trung mở rộng diện tích trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như sâm Ngọc Linh và một số loại cây dược liệu quý khác. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,9% năm 2015 dự kiến xuống còn 5,37% vào cuối năm 2020. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; chất lượng cuộc sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

 

Vị thế của tỉnh ngày càng được khẳng định và có một số chỉ tiêu cơ bản đạt tỉnh khá của cả nước; trong đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ năm 2016 đến nay duy trì ở tốp 10 so với cả nước; chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2019 đứng đầu cả nước. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên, cải cách hành chính đạt được một số kết quả tích cực. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương đạt nhiều kết quả tích cực, toàn tỉnh đã giảm 22 đầu mối cấp phòng trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; giảm 55 cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tinh giản 402 biên chế công chức; hoàn thành sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, cấp xã giảm 3 đơn vị còn 241 xã, thị trấn; cấp thôn giảm 479 còn 1.240 thôn. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất.

 
 

* Nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều kết luận, nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí có thể khái quát những kinh nghiệm, bài học được rút ra từ việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy? 

Đồng chí Phan Việt Cường: Những kinh nghiệm, bài học từ việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thể kể đến trong nhiệm kỳ qua là:

Một là, chăm lo củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Quan tâm công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Hai là, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận trong toàn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.

Ba là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn; xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, nhất là người đứng đầu.

 

Bốn là, phát huy tối đa tiềm năng, nội lực của địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương về cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và hợp tác của các địa phương trong vùng, bạn bè quốc tế trong quá trình xây dựng, phát triển.

Năm là, phát huy các lợi thế so sánh, liên kết phát triển vùng, phát triển bền vững, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Phát triển các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển toàn diện con người, thực hiện dân chủ, công bằng xã hội.

Sáu là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận tiện tối đa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Phân cấp, ủy quyền gắn liền với xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý, điều hành.

 
 

* Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đặt ra yêu cầu rất cao về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Quảng Nam trong giai đoạn mới, nhất là mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất cho sự thành công của nhiệm kỳ tới, nhất là đạt được chỉ tiêu đề ra về tăng trưởng GRDP là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Việt Cường: Mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ 7,5 - 8% và phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi, Quảng Nam cũng gặp không ít khó khăn; nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân tỉnh nhà, Quảng Nam nhất định sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số; cải cách môi trường đầu tư, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh thu hút, mời gọi nhà đầu tư có quy mô lớn, thương hiệu trên các lĩnh vực với công nghệ hiện đại, hàm lượng trí tuệ cao, thân thiện với môi trường; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh cao, có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời tạo nguồn thu lớn cho ngân sách tỉnh. Quảng Nam kỳ vọng khi các dự án trọng điểm của tỉnh như: Sân bay Chu Lai, Cảng biển Chu Lai, Dự án khí - điện, các dự án Nam Hội An… đi vào hoạt động sẽ là nhân tố lớn quyết định cho mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trong nhiệm kỳ tới.

 

* Phát huy nhân tố con người, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển là những vấn đề được Trung ương Đảng và Chính phủ thường xuyên nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay. Điều này có ý nghĩa như thế nào với Quảng Nam trong thời gian tới và chúng ta sẽ làm gì để tiếp tục phát huy ý chí, quyết tâm và khát vọng phát triển của mỗi người dân Quảng Nam, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp?

Đồng chí Phan Việt Cường: Điều tiên quyết, theo tôi là xây dựng con người Quảng Nam phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đó là một sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh. Chúng ta cần tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá gắn với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng - dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ - sang mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu - dựa vào chất lượng nguồn nhân lực, năng suất và khoa học công nghệ; đòi hỏi phải đầu tư phát triển con người toàn diện về nhân cách, đạo đức, thể chất, trí tuệ, năng lực sáng tạo và khả năng hội nhập với thế giới.

 

Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người Quảng Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ; khắc phục có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống. Bảo vệ, nuôi dưỡng và phát triển các giá trị, nhân cách tốt đẹp của con người Quảng Nam; khơi dậy khát vọng vươn lên, cống hiến cho cộng đồng, đất nước. Tỉnh sẽ ban hành các chủ trương, đề án phát triển sự nghiệp văn hóa, con người Quảng Nam trong tình hình mới.

Thời gian tới, để xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ tâm, đủ tầm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của tỉnh, cần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của công tác cán bộ, xây dựng chiến lược cán bộ thống nhất trong các khâu, từ tuyển chọn, nhận xét, đánh giá cán bộ đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách, có tiêu chí đối với từng loại cán bộ, công chức, viên chức, từng chức danh ở các cấp như chức danh lãnh đạo; hoạch định chính sách; quản lý, điều hành trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể... Chính đội ngũ này sẽ là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 như mục tiêu đề ra.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí!