Khảo sát khu vực phát triển đại học theo tiêu chuẩn quốc tế tại Núi Thành và Phú Ninh

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương cho Viện Phát triển giáo dục Đại học Sài Gòn khảo sát, nghiên cứu khu vực phát triển đại học theo tiêu chuẩn quốc tế tại xã Tam Tiến thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, các xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2 (Núi Thành) và xã Tam Dân (Phú Ninh).

UBND tỉnh đề nghị trong quá trình khảo sát, đề xuất cần lưu ý các khu vực: rừng phòng hộ, khu vực ngập lụt, dòng chảy, môi trường sinh thái; quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai, quy hoạch chung thị trấn Núi Thành mở rộng, quy hoạch vùng huyện Phú Ninh và các quy hoạch nông thôn mới tại những nơi nghiên cứu. Về quy mô, diện tích UBND tỉnh sẽ xem xét sau khi Viện Phát triển giáo dục Đại học Sài Gòn thực hiện khảo sát và đề xuất có tính khả thi.

UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, cùng với Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện Núi Thành, Phú Ninh và các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Viện Phát triển giáo dục Đại học Sài Gòn trong quá trình nghiên cứu, khảo sát.

TAGS