Phấn đấu 100% người khuyết tật tham gia giao thông được miễn, giảm giá vé

CHÂU NỮ |

(QNO) - Giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu 100% người khuyết tật (NKT) tham gia giao thông được miễn, giảm giá vé; riêng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ trên tuyến cố định tối thiểu 40% NKT được giảm giá vé khi sử dụng.

Quyết định số 365 của Bộ Giao thông vận tải về triển khai chương trình trợ giúp NKT giai đoạn 2021 - 2030 nhằm tạo điều kiện để NKT tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội; xây dựng môi trường không rào cản bảo đảm quyền lợi hợp pháp của NKT trong tham gia giao thông vừa có hiệu lực thi hành.

Kế hoạch đặt mục tiêu, giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo tối thiểu 30% NKT có nhu cầu tham gia giao thông được sử dụng phương tiện vận tải khách công cộng đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận, hoặc được hỗ trợ sử dụng phương tiện vận tải khách công cộng hay dịch vụ trợ giúp tương đương (giai đoạn 2026 - 2030 là 50%); 100% NKT tham gia giao thông được miễn, giảm giá vé; riêng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường bộ trên tuyến cố định tối thiểu 40% NKT được giảm giá vé khi sử dụng (giai đoạn 2026 - 2030 là 60%).

Kế hoạch gồm các hoạt động: hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách trợ giúp NKT trong hoạt động vận tải; nghiên cứu, xây dựng và ban hành bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát; xây dựng các tuyến mẫu và nhân rộng các phương tiện vận tải hành khách công cộng để NKT tham gia giao thông; tăng cường năng lực hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về giao thông tiếp cận; khảo sát, đánh giá thực trạng đảm bảo tiếp cận của hệ thống giao thông công cộng và nhu cầu tham gia giao thông của NKT.

TAGS