Xác định mục tiêu phát triển đô thị năm 2020

VĂN PHIN |

Sở Xây dựng vừa có văn bản về thực hiện nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn Quảng Nam năm 2020.

Theo đó, năm 2020, tỉnh xác định một số mục tiêu cụ thể là xây dựng đề án đô thị Tam Kỳ thành đô thị loại I vào năm 2025; công nhận đô thị loại IV cho Núi Thành; công nhận đô thị loại V cho 2 đô thị: Duy Hải - Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và Bình Minh (huyện Thăng Bình). Đồng thời hoàn chỉnh chương trình phát triển các đô thị; tổ chức quản lý triển khai các chương trình đảm bảo thống nhất với các quy hoạch cùng các chương trình khác như phát triển nhà ở của tỉnh, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung các đô thị.

Được biết, tính đến thời điểm cuối năm 2019, toàn tỉnh có 19 đô thị, gồm 1 đô thị loại II (TP.Tam Kỳ), 1 đô thị loại III (TP.Hội An), 1 đô thị loại IV (thị xã Điện Bàn), 16 đô thị loại V (gồm: Núi Thành, A Tiêng, P’rao, Thạnh Mỹ, Trà My, Trà Mai, Ái Nghĩa, Đông Phú, Tân An, Phú Thịnh, Nam Phước, Hà Lam, Khâm Đức, Tiên Kỳ, Trung Phước, Hương An), tỷ lệ đô thị hóa đạt 25,9%.

TAGS