Xây dựng thị trấn Nam Phước thành đô thị loại 3 mở rộng

HOÀNG THƠ |

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Duy Xuyên vừa ban hành Nghị quyết về chương trình phát triển đô thị Duy Xuyên, giai đoạn 2021 - 2025, đinh hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể, từ nay đến năm 2025 tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nam Phước và triển khai đầu tư xây dựng thị trấn Nam Phước theo chương trình phát triển đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời lập đề án đề nghị nâng loại đô thị loại 4 lên loại 3 mở rộng; lập đề án công nhận đô thị Duy Hải, Duy Nghĩa là đô thị loại 5; đồng thời xây dựng chương trình phát triển đô thị để phấn đấu nâng lên đô thị loại 4 sau năm 2025.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới các xã giai đoạn 2021 - 2030, chú trọng quy hoạch mở rộng các khu vực trung tâm xã, các khu vực có khả năng phát triển, hình thành mối liên kết các xã như Bàn Thạch (Duy Vinh); Lang Châu Bắc, Lang Châu Nam (Duy Phước); Thi Thại (Duy Thành); Trung Đông, An Hòa, An Thành (Duy Trung); Trà Châu; Kiệu Châu (Duy Sơn); Phú Đa (Duy Thu); Mỹ Sơn (Duy Phú).

Giai đoạn đến năm 2030 tiếp tục triển khai hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 4 thị trấn Nam Phước, xây dựng và triển khai chương trình đô thị loại 3 mở rộng theo hướng mở rộng về phía đông, kết nối với đô thị Duy Hải, Duy Nghĩa với không gian thuộc các xã Duy Phước, Duy Thành, Duy Vinh phát triển theo tiêu chuẩn đô thị với định hướng đô thị xanh, đô thị sinh thái gắn với làng quê sông nước; mở rộng về phía tây đối với xã Duy Trung, Duy Sơn, Duy Trinh...

TAGS