Đưa việc "Học tập và làm theo gương Bác" trở thành sinh hoạt thường xuyên

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 15.8, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng chủ trì hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của Bộ phận giúp việc 7 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng còn lại của năm 2014.

Các thành viên Bộ phận giúp việc cho ý kiến tại hội nghị.
Các thành viên Bộ phận giúp việc cho ý kiến tại hội nghị.

Trong 7 tháng đầu năm, Bộ phận giúp việc chỉ thị 03 của Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chị thị 03 của Bộ Chính trị gắn với việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc theo dõi, đôn đốc các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; tham gia đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị như biên soạn và phát hành tập sách “Tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và là theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đôn đốc các đơn vị tham gia sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Hùng yêu cầu trong thời gian đến, các thành viên của Bộ phận giúp việc cần tiếp tục giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng thời thực hiện có kết quả Kết luận số 166-KL/TU ngày 25.6.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh”, góp phần đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành sinh hoạt thường xuyên, nề nếp ở chi bộ, đảng bộ. Trong thời gian đến, công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 tại cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung và các chương trình cụ thể, trọng tâm và gắn với việc nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên đối với các nhiệm vụ được giao...

NGUYÊN ĐOAN