HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH:

Giữ vững "cái gốc của mọi công việc"

HÀN GIANG |

Thực hiện lời dạy “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở mỗi nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam xác định chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 3 hội thảo lấy ý kiến góp ý sâu sắc của các địa phương đồng bằng, miền núi và khối cơ quan tỉnh trước khi ban hành Nghị quyết 20 về công tác cán bộ. Ảnh: N.Đ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức 3 hội thảo lấy ý kiến góp ý sâu sắc của các địa phương đồng bằng, miền núi và khối cơ quan tỉnh trước khi ban hành Nghị quyết 20 về công tác cán bộ. Ảnh: N.Đ

Ngăn chặn tiêu cực

Quảng Nam thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; cụ thể hóa, hoàn thiện hệ thống văn bản để tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, với quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Tỉnh ủy (khóa XXII) đã ban hành Nghị quyết số 20 về công tác cán bộ. So với các nghị quyết trước đây, Nghị quyết 20 có nhiều điểm mới, mang tính đột phá.

Như việc nghiên cứu xin chủ trương của Trung ương thực hiện thí điểm: Bổ nhiệm vượt cấp đối với cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý; thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng; người đứng đầu có trách nhiệm tiến cử, đề xuất người thay thế mình; chủ trương giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; tăng thêm số lượng phó bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã ngoài số lượng theo quy định.

Hay thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ; miễn nhiệm, kịp thời cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc, uy tín giảm sút, có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu…

Nhìn lại công tác cán bộ ở nhiệm kỳ vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, xử lý kịp thời, nghiêm minh một số tổ chức, cá nhân vi phạm; góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch một bước đội ngũ cán bộ.

Theo ông Dũng, mọi chủ trương, chương trình tốt mà không có đội ngũ cán bộ tốt và tổ chức thực hiện hiệu quả thì sẽ không phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng. Công tác cán bộ phải được thực hiện đúng theo quy trình, quy định của Đảng, bất luận ở thời điểm nào cũng không được làm sai.

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc và là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói: “Tỉnh xây dựng các đề án, quy định liên quan đến công tác cán bộ để thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 20 của Tỉnh ủy (khóa XXII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển. Có cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt hành động vì lợi ích chung”.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Quảng Nam tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đảm bảo phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030; trên cơ sở đó, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp ở từng vị trí công tác.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 20, ngày 22.2.2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định 455 về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh; đã nhận được sự đồng thuận cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, đối tượng thực hiện chủ yếu là cán bộ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân như phân bổ ngân sách, kế toán, mua sắm công, thẩm định hồ sơ, dự án, cấp các loại giấy phép…

Ngoài những người đã đảm nhận vị trí công tác đủ 5 năm, khi cần thiết, cấp thẩm quyền căn cứ vào kết quả nhận xét, đánh giá, kiểm tra, giám sát xem xét trách nhiệm, chuyển đổi, bố trí công tác khác đối với những người làm việc có hiệu quả thấp, trì trệ, có nhiều phản ánh, dư luận về việc lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tiêu cực trong công tác.

“Việc chuyển đổi vị trí công tác là vấn đề khó, tác động đến con người, nhưng phải thực hiện vì mục tiêu quan trọng là góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phòng chống tham nhũng; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; khắc phục tình trạng trì trệ, chủ nghĩa kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, cũng tạo môi trường cho cán bộ rèn luyện, học tập, phát huy và nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vậy nên, cả hệ thống chính trị phải quyết tâm thực hiện” - ông Chín nói.