Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Báo chí tuyên truyền và làm theo

NGUYỄN CHÍN |

Báo chí có lợi thế rất lớn trong việc cung cấp thông tin, là một kênh quan trọng tác động mạnh mẽ đến dư luận xã hội, nhận thức, thái độ quan niệm và hành vi của đông đảo quần chúng nhân dân. Vì vậy, báo chí có vai trò quan trọng, là công cụ hữu hiệu trong việc tuyên truyền đưa Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào cuộc sống.

Tuyên truyền sâu rộng và liên tục

Để góp phần đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào đời sống một cách hiệu quả, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Lồng ghép tuyên truyền liên tục, thể hiện trên nhiều thể loại; phản ánh chương trình, kế hoạch hành động của các ngành, địa phương… Đặc biệt, gắn nội dung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những giải pháp đột phá giải quyết vấn đề bức xúc ở cơ sở để cán bộ, đảng viên, nhân dân theo dõi, học tập và làm theo.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức và người làm báo nhân dịp xuân mới Đinh Dậu. Ảnh: NGUYỄN ĐOAN
Lãnh đạo tỉnh gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức và người làm báo nhân dịp xuân mới Đinh Dậu. Ảnh: NGUYỄN ĐOAN

Trong nội dung tuyên truyền, báo chí cần tập trung vào hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; về đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng… Làm nổi bật các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên hết; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội... Về phong cách của Bác, phải nêu cho được tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương...

Báo chí cũng cần chú trọng phát hiện, biểu dương, cổ vũ cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc và các kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt; đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, những cách làm hình thức, kém hiệu quả. Gắn nội dung tuyên truyền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những giải pháp đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân ở các địa phương, đơn vị. Đồng thời đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng đội ngũ làm báo nhiệt huyết, bản lĩnh

Để làm tốt vai trò của mình, đội ngũ những người làm báo phải nêu gương, tự mình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn; cùng hòa nhịp, cùng trăn trở với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam trong quá trình đột phá để phát triển và trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy phục vụ nhân dân. Báo chí phải phản ánh hiện thực cuộc sống bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm của mình; tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động báo chí tuyên truyền về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý báo chí, bảo đảm nguyên tắc báo chí luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý của UBND tỉnh; kịp thời tạo điều kiện giúp đỡ báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời uốn nắn những lệch lạc phát sinh trong thực tiễn. Về phần mình, cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan báo chí cần tổ chức triển khai quán triệt, nghiên cứu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của những người làm báo. Hội Nhà báo tỉnh cần thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn giỏi, có nhiều tác phẩm hay, động viên hội viên tham gia và tổ chức tốt giải báo chí về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, nhất là nêu gương sáng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo…, mỗi cán bộ, đảng viên các cơ quan báo chí của tỉnh tự giác, gương mẫu xây dựng kế hoạch cá nhân cụ thể, sát thực và nghiêm túc thực hiện. Mỗi người chú trọng việc rèn luyện, nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Với tinh thần đó, tin tưởng rằng báo chí Quảng Nam sẽ góp phần đưa Chỉ thị 05 thực sự đi vào cuộc sống một cách sinh động, hiệu quả.

NGUYỄN CHÍN

(Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)