Hội An: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

HOÀNG DUY |

(QNO) - Thành ủy Hội An vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Gần 200 đại biểu là các ủy viên BCH Thành phố, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng phó các ban xây dựng Đảng, các Ban HĐND, Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc thành ủy, Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 thành phố, các báo cáo viên thành ủy tham dự.

Hội nghị tập trung phân tích các nội dung về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm... Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đặc biệt là đề ra các giải pháp thực hiện triệt để tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

HOÀNG DUY