NĂM MƯƠI NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019)

Minh chứng sinh động

NGUYÊN ĐOAN |

Các thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng của Quảng Nam từ sau ngày tái lập tỉnh đến nay là minh chứng sinh động về thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ.

UBND tỉnh tổ chức giao lưu các gương điển hình về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ.Ảnh: NG.ĐOAN
UBND tỉnh tổ chức giao lưu các gương điển hình về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ.Ảnh: NG.ĐOAN
 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng: “Giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm”

 

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng vẫn chưa đồng bộ. Vì vậy, để việc thực hiện không còn chung chung, tránh hình thức thì một trong những giải pháp hết sức quan trọng là cần tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát gắn với công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Cần tập trung xây dựng, nhân rộng, tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, nhân văn, đạo đức trong xã hội, chú trọng phát huy nhân tố tích cực nhằm đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, làm cho những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống nói chung, trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng ngày càng lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội.

Theo tôi, cùng với việc tiếp tục chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, các cấp ủy cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 về xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Không ngừng nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, tôn trọng nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; đẩy mạnh cải cách hành chính... Đồng thời đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Trong kiểm tra, giám sát, chú trọng việc thực hiện các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan: “Tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân”

 

Từ một tỉnh nghèo, xuất phát điểm thấp, dấu ấn phát triển có tính bước ngoặt sau 20 năm chia tách là Quảng Nam trở thành một trong 13 tỉnh, thành phố có điều tiết, đóng góp cho ngân sách Trung ương. Nhiều chủ trương, chính sách chăm lo cải thiện đời sống nhân dân được thực hiện hiệu quả. Trong công tác xây dựng Đảng, việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ được chú trọng, không ngừng phát huy; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, bức xúc, nổi cộm, cũng như xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Niềm tin, sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân được tăng cường... Theo tôi, đây là những kết quả nổi bật, minh chứng sinh động, cụ thể của Quảng Nam trong thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

Trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định đây là nội dung quan trọng, giải pháp hàng đầu để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, nhất là trách nhiệm người đứng đầu thể hiện ở sự quyết tâm, kiên trì; mặt khác, tự mình gương mẫu, đi đầu, tự giác nêu gương trong từng việc làm cụ thể, trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, yêu cầu tập trung lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, nhất là những vấn đề bức xúc của nhân dân để giải quyết dứt điểm, kịp thời, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong xã hội.

Ba năm qua, toàn tỉnh đã khen thưởng cho 512 tập thể, cá nhân tiêu biểu về thực hiện Chỉ thị 05, nhưng kết quả đáng mừng hơn cả chính là sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ các cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của giai đoạn mới, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề trên những lĩnh vực nhân dân quan tâm, như đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội miền núi, triển khai các dự án trọng điểm vùng đông nam của tỉnh... Các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; tập trung lãnh đạo, quyết liệt thực hiện nghiêm công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; hoàn thành việc kiểm tra, rà soát lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, tham nhũng, lãng phí; rà soát, xác minh làm rõ, điều tra, xử lý kịp thời những vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế - xã hội phức tạp, kéo dài, các vụ án theo kết luận của Trung ương.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đinh Nguyên Vũ: “Gắn với trách nhiệm người đứng đầu”

 

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối luôn xác định nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định là xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thật sự vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, đặt lợi ích của nhân dân, của tập thể lên trên hết. Tiếp tục phát huy dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên từng ngành, từng lĩnh vực, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, với tinh thần nghiêm túc, chủ động, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) đã mang lại những kết quả tích cực trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Những giá trị to lớn về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ ngày càng được đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, cùng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Quá trình thực hiện chỉ thị luôn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để làm gương cho đảng viên, quần chúng tại đơn vị.

Có thể khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và lời cặn dặn trong Di chúc của Bác Hồ đã trở thành việc làm thường xuyên, thành nhận thức và hành động tự giác của cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Vai trò nêu gương, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên rõ rệt, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực đã được tập trung giải quyết; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ vững và tăng cường. Qua đó ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ Khối. Tiêu biểu như Chi bộ Trung tâm Xã hội, Chi bộ Làng Hòa Bình (Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH) nỗ lực, vượt qua điều kiện khó khăn, thiếu thốn, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tốt các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, người già, trẻ em khuyết tật... Chi bộ Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Đảng bộ Cục Hải quan) ứng dụng thành thạo thủ tục hải quan điện tử vào công tác, góp phần thực hiện tốt việc cải cách hành chính, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu giao dịch. Chi bộ Khoa Gây mê - hồi sức (Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam) với việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, “Nói đi đôi với làm” góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân...