Tam Kỳ: Tuyên dương, khen thưởng 61 tập thể, cá nhân điển hình trong "Học tập và làm theo gương Bác"

Th.Xuân - Ph.Cường |

Chiều 7.3, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hai năm qua, Thành ủy Tam Kỳ đã chỉ đạo toàn thành phố tiếp tục triển khai học tập các chuyên đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, tác phẩm “Di chúc của Hồ Chủ tịch”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và tác phẩm “Đường cách mệnh”. Gắn với đó là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua triển khai, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, nhân dân; xuất hiện nhiều tập thể, gương cá nhân điển hình, tiến tiến “làm theo Bác” với những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Dịp này Thành ủy Tam Kỳ tuyên dương khen thưởng 20 tập thể và 41 cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thành ủy cũng đã triển khai chuyên đề cho năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Th.Xuân - Ph.Cường