Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác Hồ

B.T |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 37 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Trong đó quyết định tổ chức biên soạn, xuất bản tập sách “Điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 - 2020)”, phát hành vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2021).

Thực hiện Kế hoạch số 37, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác Hồ vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ giải pháp mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; tập trung xử lý, giải quyết những vụ việc, vấn đề gây bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tập trung xây dựng khối đại đoàn kết trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gương mẫu trong tự phê bình và phê bình...