Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo Bác gắn với nêu gương

B.T |

Ngày 26.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ký ban hành Công văn số 426-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện 3 nội dung “học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”, bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai.

Các cấp tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó xác định việc học và làm theo Bác là rất cần thiết, nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện hiệu quả Kết luận số 01, theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hàng tháng, các chi bộ, cơ quan, đơn vị phải đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ, gắn với công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); trong đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, kết hợp chặt chẽ việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm với thực hiện Chỉ thị 05.

Đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền, đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Trong thực hiện nhiệm vụ, các cấp ngành, cơ quan, đơn vị tập trung xác định rõ và giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề nổi cộm, bức xúc trong thực tiễn; kết hợp thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”.

Các cấp ủy đảng đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm đối với các tổ chức đảng, đảng viên nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất...

TAGS