20 năm phát triển kinh tế tập thể ở Quảng Nam

HỮU PHÚC - NGUYỄN TUẤN |

(QNO) - Tỉnh ủy vừa tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) mà trọng tâm vai trò của hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT).

Từ khi Nghị quyết số 13 ra đời, mô hình HTX của tỉnh đã thay đổi với diện mạo mới, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, phát triển chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP, tích tụ ruộng đất ở địa phương...

 

TAGS