[Infographic] - Những điểm nhấn CCHC năm 2022

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) – Năm 2022, Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

 

TAGS