[Infographic] - Quy tắc ứng xử của công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp

CHÂU NỮ - HÒA TIÊN |

(QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 3510 về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là công chức) trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Quảng Nam.

Trong đó quy định cụ thể quy tắc ứng xử chung về thời gian làm việc, trang phục, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật; những điều được làm và không được làm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; ứng xử của cán bộ giữ chức vụ quản lý và không giữ chức vụ quản lý; ứng xử trong các mối quan hệ xã hội (nơi công cộng, nơi cư trú, trong gia đình).
 

TAGS