[Infographic] - Tam Kỳ hướng đến đô thị loại I

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025... là những mục tiêu TP.Tam Kỳ hướng đến trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

TAGS