Quảng Nam được giao hơn 1.319 tỷ đồng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững từ vốn trung hạn 2021 - 2025

TRẦN HỮU |

(QNO) - Ngày 5.9, UBND tỉnh ban hành quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam.

 

TAGS