Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Nam 2022 - 2025: Phân vùng để khai thác lợi thế phát triển

MỸ LINH - THANH ĐOÀN |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa thông Nghị quyết số 37 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025. Từ các cơ chế, chính sách đột phá, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư sẽ là động lực để miền núi chuyển dịch mạnh mẽ hơn. 

 

TAGS