Ban hành quy chế hoạt động của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh

BẢO LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 3583/QĐ-UBND quy định về quy chế hoạt động của Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (KNST) tỉnh. 

Ban Điều hành có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, các cơ chế, chính sách liên quan đến công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp, ngành triển khai công tác hỗ trợ khởi nghiệp, KNST; kết nối, khai thác, hợp tác để thu hút các nguồn lực từ nhà đầu tư trong và ngoài nước với các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn. Đồng thời công nhận các tổ chức hỗ trợ KNST trên địa bàn tỉnh làm thành viên tập thể; tham mưu UBND tỉnh tạo điều kiện và hướng dẫn để các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Ban Điều hành có quyền tổ chức hoặc phối hợp các đơn vị, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học tổ chức hội nghị, hội thảo về KNST; hướng dẫn, điều phối chung việc triển khai hoạt động khởi nghiệp, KNST trên địa bàn tỉnh. Ban Điều hành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Sở Khoa học và công nghệ là cơ quan Thường trực Ban Điều hành.