Bãi bỏ một số văn bản, nội dung về chế độ phụ cấp

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 9.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND bãi bỏ 9 văn bản, nội dung về chế độ phụ cấp do UBND tỉnh quy định.

Lý do của việc bãi bỏ này là thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước ngày 25.6.2015 và thông tư của Bộ Tài chính và các bộ có liên quan. Cụ thể bãi bỏ các quy định sau:

Công văn số 2013/UBND-KTTH ngày 30.5.2014 về phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên ban quản lý dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai từ dự toán chi thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu dự án.

Công văn số 4508/UBND-KTTH ngày 24.8.2017 quy định chi phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên ban, tổ giúp việc Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh.

Quyết định số 3526/QĐ-UBND ngày 11.10.2016 quy định mức kiêm nhiệm hằng tháng đối với các thành viên Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh người nghèo tỉnh Quảng Nam.

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 12.1.2012 quy định chi công tác phí cho các thành viên kiêm nhiệm Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Nam.

Quyết định 3853/QĐ-UBND ngày 5.12.2014 quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định về chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên hội đồng, tổ viên tổ giúp việc, chi thù lao cho các thành viên tham gia họp thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại điểm b, khoản 2, Điều 3, Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 22.5.2018.

Quy định chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên ban chỉ đạo, chi thù lao cho các thành viên tham gia họp giải quyết công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh tại điểm b, khoản 2, Điều 2, Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 22.5.2018.

Quy định chi thù lao cho các thành viên hội đồng, tổ giúp việc tại điểm a, khoản 3, Điều 2, Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 15.5.2019 của UBND tỉnh về việc kiện toàn hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng thẩm định bảng giá đất.

Bãi bỏ quy định chi phụ cấp cho các thành viên hội đồng, tổ giúp việc tại điểm a, khoản 3, Điều 2, Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 15.5.2019 về việc kiện toàn hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chịu trách nhiệm thông báo cho các đơn vị liên quan không chi các chế độ theo các văn bản quy định đã bãi bỏ nêu trên kể từ ngày 1.1.2020; đồng thời giám sát các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định.

TAGS