Đề nghị giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C.

Theo UBND tỉnh, trong kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh hằng năm, số lượng dự án đầu tư công nhóm C chiếm số lượng nhiều so với dự án đầu tư công nhóm B, có tổng mức đầu tư dự án thấp so với giới hạn tối đa, thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư ngắn và cần được triển khai thực hiện để kịp thời phục vụ nhu cầu dân sinh và xã hội.

Để rút ngắn thời gian trong trình duyệt chủ trương đầu tư chờ kỳ họp HĐND tỉnh theo lịch bố trí, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và thúc đẩy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa tỉnh, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thống nhất giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C được phân loại theo quy định tại Luật Đầu tư công sử dụng vốn ngân sách tỉnh và vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên.

TAGS