Giải quyết một số vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa công văn chỉ đạo giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Cụ thể, đối với các địa phương thuộc phạm vi thực hiện Chỉ thị 19 ngày 13.11.2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng Đông của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn vùng Đông gồm Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

“Thủ tục tách thửa để chuyển nhượng, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu vực phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước” (trích Chỉ thị 19).

Các khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thì giải quyết quyền lợi cho người dân về đất đai và xây dựng theo đúng quy định của pháp luật; các khu vực đã có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phải tổ chức quản lý chặt chẽ, không để phát sinh phức tạp.

Đối với việc giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sử dụng đất ổn định nhưng trong hồ sơ địa chính là đất công ích, đề nghị UBND cấp huyện lưu ý trường hợp các thửa đất có trong hồ sơ địa chính là đất công ích do UBND xã quản lý nhưng thực tế hộ gia đình, cá nhân sử dụng không có hợp đồng cho thuê đất theo quy định thì chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường chủ trì cùng UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan rà soát lại hồ sơ địa chính liên quan đến các loại đất, quỹ đất công ích (5%) theo quy định đang lưu trữ tại các cấp và báo cáo UBND cấp huyện xem xét xử lý.

Về việc giải quyết hồ sơ tồn đọng thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2235 ngày 6.8.2021, trong đó quy định kết thúc các nội dung đã thực hiện vào ngày 31.12.2021 và triển khai phần việc còn lại đến năm 2025, giao UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

Việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải lập dự án đầu tư của hộ gia đình, cá nhân, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện để xem xét giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp thực tế.

Việc chuyển đổi vị trí đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong cùng thửa đất hiện tại pháp luật chưa quy định cụ thể, UBND tỉnh cho phép trên cơ sở người sử dụng đất tự làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền xác nhận tính phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, điểm dân cư nông thôn, quy hoạch đô thị tại vị trí đất xin chuyển đổi vị trí đất ở.

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động.

Đối với các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, UBND cấp huyện giao UBND cấp xã rà soát, đánh giá thực tế, báo cáo UBND cấp huyện để tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai

Việc hiện trạng sử dụng đất có sự sai lệch về kích thước, hình thể, diện tích, chồng lấn, sai vị trí thửa đất so với giấy chứng nhận thì thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn, UBND cấp huyện quán triệt và thực hiện theo kế hoạch giải quyết quyền lợi cho người dân.

UBND tỉnh cũng thống nhất giải quyết việc xác nhận lại diện tích đất ở vào giấy chứng nhận cấp trước ngày 1.7.2014. Theo đó, đối với giấy chứng nhận đăng ký biến động chưa đúng quy định, đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo kiểm tra, rà soát, trình UBND cấp huyện xem xét hủy bỏ nội dung đã được đăng ký biến động chưa phù hợp quy định pháp luật và xác nhận lại diện tích đất ở cho người sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai hiện hành. Đối với giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 1.7.2014 nay người sử dụng đất có nhu cầu xác định lại diện tích đất ở trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất ở có nhà ở, đề nghị UBND cấp huyện xem xét thực hiện việc xác nhận diện tích đất ở vào giấy chứng nhận đã cấp đảm bảo theo quy định.

Xem toàn văn công văn của UBND tỉnh TẠI ĐÂY >>

TAGS