Góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực thi Nghị quyết 05 & 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

T.D |

(QNO) - Dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được đem ra lấy ý kiến tại cuộc họp sáng 31.8 do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị. Ảnh: T.D

Thông qua việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, 5 năm qua đã huy động lớn nguồn vốn, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, bảo đảm an sinh xã hội và nâng sức cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA)…

Các góp ý tại hội nghị tập trung về việc đánh giá tác động của nghị quyết và cho rằng không nên liệt kê các số liệu. Ngoài những bài học kinh nghiệm cần tính toán bổ sung thêm các định hướng, giải pháp thực hiện trong tương lai thông qua các kiến nghị lên Trung ương.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, những khiếm khuyết về bố cục, hình thức, văn phong của văn bản sẽ phải được thay đổi theo hướng không chi tiết cụ thể. Chỉ cần đưa quan điểm, quyết sách, định hướng chung, không liệt kê số liệu. Các kiến nghị cho Trung ương cần nghiên cứu ở tầm vĩ mô, cái gì cần đổi mới, thay đổi để có thể phát triển kinh tế - xã hội dưới góc nhìn của Quảng Nam và yêu cầu gì để cho Quảng Nam phát triển như một cực tăng trưởng ở khu vực miền Trung và cả nước.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu cần phân tích các số liệu trên cơ sở thực hiện các kế hoạch, so với mặt bằng chung của các tỉnh, khu vực, bám sát các nội dung các nghị quyết đã đặt ra… Cơ quan soạn thảo (Sở KH&ĐT và Sở Công Thương phối hợp) nhanh chóng hoàn chỉnh báo cáo để trình tại phiên hội nghị Tỉnh ủy sắp đến.