Kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước đúng luật, đúng cơ chế, chính sách

T.D |

Tại cuộc giám sát của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh với Kho bạc Nhà nước chiều ngày 29/11, đoàn giám sát nhận định Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng luật, đúng cơ chế, chính sách hiện hành.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Kho bạc Nhà nước Quảng Nam.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Kho bạc Nhà nước Quảng Nam.

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã tăng cường kiểm soát các khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu chi trả của đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn (nhất là các khoản chi cho con người, chế độ chính sách...).

Theo thống kê, tính đến ngày 25/11, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh chỉ đạt 49% (4.919,8/9.083,9 tỷ đồng) trên tất cả nguồn vốn, thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (đạt 63%). Số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn còn cao (Kho bạc Nhà nước tỉnh hơn 195,8 tỷ đồng, kho bạc nhà nước cấp huyện hơn 244,1 tỷ đồng).

Ban Kinh tế - ngân sách yêu cầu Kho bạc Nhà nước Quảng Nam hoàn thiện chính xác các số liệu báo cáo, phân tích thêm nguyên ngân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của các ngành, địa phương không đạt kế hoạch và thu hồi vốn tạm ứng đầu tư. Ban Kinh tế - ngân sách sẽ tổng hợp, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp đến.

TAGS