Kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư công giải ngân chậm

B.T |

Hôm qua 15.9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6166 đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15- CT/TU (ngày 27.8.2021) của Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Cùng với các nghị quyết, công điện của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2021.

Thủ trưởng các địa phương, đơn vị và các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu, phải xác định rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu ở mức cao nhất, xác định nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là trọng tâm, then chốt, xuyên suốt trong năm 2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt 95 - 100% vốn đầu tư công năm 2021 được giao; trong đó, đến hết quý III - 2021 giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch.

Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 các chương trình, dự án quản lý theo phân cấp.

UBND tỉnh cho biết, sẽ kiên quyết điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt 95 - 100% vốn đầu tư công năm 2021.

Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh kiên quyết điều chuyển, cắt giảm vốn đầu tư công 2021 theo Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 5.3.2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Nguồn vốn cắt giảm sẽ điều chuyển bổ sung sang các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn, các dự án đã quyết toán hoàn thành, các dự án có nhu cầu thanh toán nợ khối lượng, giải phóng mặt bằng và các dự án ngân sách tỉnh đang nợ khối lượng xây dựng cơ bản.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2022 đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16.8.2021 và Quyết định 2381/QĐ-UBND ngày 20.8.2021, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đến ngày 30.11.2021 mà dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư thì sẽ không được giao kế hoạch vốn năm 2022 và thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ phải có báo cáo giải trình về trách nhiệm đối với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

TAGS