Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1681 về việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh.

Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Phó Trưởng ban Thường trực, ngoài ra còn có 3 phó trưởng ban và 14 ủy viên.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tập trung, trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt và hiệu quả. Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các sở ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện công tác ATTP đạt mục tiêu đề ra. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác ATTP của các sở ngành, địa phương; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành Trung ương.

Ban chỉ đạo có tổ giúp việc là cán bộ của các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo, giúp xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo; theo dõi, nắm tình hình, kết quả công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo và UBND tỉnh.

TAGS