Miễn phí tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp

T.D |

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Quảng Nam (Sở KH&ĐT) đã quyết định không thu tiền dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp.

Doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện các thủ tục (đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giải thể, tạm ngưng doanh nghiệp và các thủ tục thực hiện mua bán cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài) liên hệ với bộ phận tư vấn của trung tâm này theo số điện thoại 02353.822.889 sẽ được hỗ trợ miễn phí.

Trung tâm này cho biết, riêng đối với phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 5/8/2019 của Bộ Tài chính là 100.000 đồng, chuyên viên thuộc bộ phận tư vấn của trung tâm sẽ thu hộ và nộp hộ cho doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ cho các cơ quan chức năng.

Các doanh nghiệp cần tư vấn, hỗ trợ về quy trình, thủ tục đầu tư, có thể liên hệ Phòng Xúc tiến đầu tư (02353.822.887), cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh liên hệ với Phòng Hỗ trợ khởi nghiệp (02353.822.886).

Nếu các doanh nghiệp cần tra cứu cơ chế, chính sách, đặt câu hỏi cho các cơ quan nhà nước, có thể truy cập Cổng thông tin Hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam tại địa chỉ https://htdn.quangnam.gov.vn hoặc truy cập chuyên mục “Hỗ trợ doanh nghiệp” trên ứng dụng Smart Quảng Nam.