Nghiên cứu, đề xuất dự án Nhà máy nước Khe Tân

CHÂU NỮ |

Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc nghiên cứu, đề xuất dự án Nhà máy nước Khe Tân tại xã Đại Chánh (Đại Lộc), UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu UBND tỉnh trình Ban cán sự đảng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư xây dựng mới các công trình nhà máy nước trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn của doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung theo Nghị quyết số 04 (ngày 13.1.2021) của HĐND tỉnh, quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tham mưu UBND tỉnh triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định, trong đó có nội dung về cho phép Công ty CP Đào tạo và xây lắp điện Hà Nội nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án Nhà máy nước Khe Tân và lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

TAGS