Núi Thành: Tổng thu ngân sách nhà nước vượt 11% dự toán

VĂN PHIN |

Theo UBND huyện Núi Thành, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện ước đạt hơn 13.008,2 tỷ đồng, vượt 11,14% so với dự toán tỉnh giao, chiếm hơn 50% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. 

Không tính số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (3.298,5 tỷ đồng) và thu tiền sử dụng đất (319 tỷ đồng) thì tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Núi Thành đạt 9.380,6 tỷ đồng, đạt 111,95% so với dự toán tỉnh giao.

Năm 2021, các doanh nghiệp trên địa bàn Núi Thành thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi, phát triển sản xuất – kinh doanh. Mạng lưới thương mại – dịch vụ được duy trì và phát triển.

UBND huyện Núi Thành chỉ đạo rà soát, bổ sung phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn; thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư, hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường công tác thu hút, xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp... Những hoạt động trên đã góp phần tạo ra nguồn thu cho ngân sách.

TAGS