Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

ANH ĐÔNG |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Chỉ thị số 03 ngày 19.5.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong đó, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy các địa phương củng cố, nâng cao chất lượng Ban chỉ đạo CVĐ; tùy theo đặc điểm của địa phương, trưởng ban chỉ đạo có thể là phó bí thư cấp ủy hoặc thường vụ cấp ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.

CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một giải pháp cần thiết, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn hiện nay. Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước phải ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế và luật pháp của Việt Nam.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội về CVĐ. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, trước hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ số tham gia chuỗi sản xuất hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao…

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước; tập trung triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025; đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2020 - 2024”; sớm xây dựng, phê duyệt đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp tham gia mạng phân phối nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030.

Ban Bí thư yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam…

Đổi mới, đẩy mạnh việc đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích trong thực hiện CVĐ. Chú trọng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xử lý nghiêm minh, kịp thời các đối tượng sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, phân phối hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn…

TAGS