Thanh tra, kiểm tra, xử lý các hộ nuôi tôm trái phép

PHÚC LÂM |

Từ 7.10 đến 18.10, đoàn thanh, kiểm tra liên ngành của tỉnh sẽ tiến hành xử lý các hộ nuôi tôm trái phép gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó sẽ xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích vào việc nuôi tôm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép; xả, thải nước nuôi tôm ra ngoài môi trường không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường; xả, thải nước bị ô nhiễm, không đạt tiêu chuẩn ra môi trường ngoài. Đoàn cũng sẽ kiểm tra việc xây dựng các ao nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; việc khai thác và sử dụng trái phép nguồn nước ngầm; vi phạm quy định hiện hành; kiểm tra việc xử lý vi phạm nuôi tôm lót bạt trên cát tại các huyện Núi Thành, Thăng Bình. Đồng thời, đoàn sẽ xử lý các trường hợp vi phạm về môi trường, nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật. Kết thúc đợt thanh, kiểm tra, đoàn tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thanh, kiểm tra và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý môi trường nuôi tôm lót bạt trên cát có hiệu quả.

PHÚC LÂM