Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

M.L |

(QNO) - Ngày 30.11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3351/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW (ngày 9.3.2020) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Mục đích của chương trình hành động là quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc dân và trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đầy đủ các nội dung Nghị quyết số 134/NQ-CP (ngày 25.9.2020) của Chính phủ; thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực và địa phương.

Một số nhiệm vụ và giải pháp trong chương trình hành động như tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về bản chất của kinh tế tập thể, HTX là HTX kiểu mới; vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, HTX và pháp luật có liên quan. Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX.

Đồng thời tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh; tiếp tục thành lập, phát triển thêm các HTX, coi trọng mở rộng quy mô thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, HTX; nâng cao vai trò của các thành viên tham gia. Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh...

TAGS