Triển khai kế hoạch hoạt động Dự án Trường Sơn Xanh năm 2020

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch hoạt động Dự án Trường Sơn Xanh tỉnh Quảng Nam, tài khóa năm 2020, giai đoạn từ ngày 1.10.2019 đến 30.9.2020.

Nội dung hoạt động kỹ thuật tập trung vào 2 nhiệm vụ. Đó là tăng cường áp dụng các phương thức sử dụng đất phát thải thấp: thiết lập cơ sở tài chính bền vững cho các phương thức sử dụng đất phát thải thấp và cách tiếp cận; cải thiện sinh kế bền vững cho các cộng đồng địa phương; nâng cao năng lực quản lý rừng. Nhiệm vụ thứ 2 là tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học: tăng cường năng lực bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường công tác quy hoạch/kế hoạch bảo tồn; giảm thiểu săn bắn động vật hoang dã trong và xung quanh các khu bảo tồn; thúc đẩy cách tiếp cận hành lang đa dạng sinh trong bảo tồn; hỗ trợ sinh kế thân thiện với đa dạng sinh học và thông minh về khí hậu cho cộng đồng.

Ngoài ra, nội dung hoạt động xuyên suốt gồm truyền thông; bình đẳng giới và hòa nhập xã hội (GESI); giám sát và đánh giá; quản lý tri thức.

UBND tỉnh giao Ban quản lý Dự án Trường Sơn Xanh chịu trách nhiệm thẩm định kế hoạch hoạt động, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đúng quy định và tiến độ dự án. Các sở ngành và địa phương Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Núi Thành, Tiên Phước, Đại Lộc, Phú Ninh, Hội An chịu trách nhiệm phối hợp, giám sát Ban quản lý Dự án Trường Sơn Xanh triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo đúng quy định.

TAGS