UBND tỉnh tiếp doanh nghiệp định kỳ vào ngày 5 hằng tháng

CHÂU NỮ |

Năm 2021 lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp (DN) định kỳ vào ngày 5 hằng tháng tại trụ sở Hiệp hội DN Quảng Nam (số 28 đường Trần Phú, TP.Tam Kỳ). Nếu ngày 5 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ hoặc thứ Hai, UBND tỉnh sẽ chuyển buổi tiếp DN sang ngày làm việc tiếp theo. 

Thành phần tiếp DN gồm lãnh đạo các sở ngành: Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội DN tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư mời các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan dự tiếp DN theo kiến nghị của DN. UBND tỉnh đề nghị các DN gửi phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trên cổng thông tin hỗ trợ DN tại địa chỉ http://htdn.quangnam.gov.vn hoặc Sở Kế hoạch và đầu tư để UBND tỉnh giao các cơ quan chuẩn bị, tham mưu xử lý.

TAGS