Xây dựng chương trình phục hồi kinh tế

T.D |

Ngày 1.10 vừa qua, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan công quyền và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá, tổng kết việc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đã được thực hiện (kể cả những khó khăn, vướng mắc).

Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình phục hồi kinh tế giai đoạn 2022 - 2023, đảm bảo có thể triển khai ngay sau dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát; tập trung phục hồi các ngành, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.

Việc đánh giá, tổng kết hay tham mưu kế hoạch phục hồi kinh tế sẽ phải được hoàn tất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.12 để có thể xem xét ban hành.

UBND tỉnh cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp địa phương tiếp tục nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn. Tất cả phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp. Nhanh chóng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, tăng cường liên kết, hợp tác kinh doanh, phát triển chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong tình hình mới.

 Các hiệp hội doanh nghiệp tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước (chính sách tín dụng, thuế, phí...) gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Ngoài ra, có thể rà soát, đề xuất giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (trong thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh) để tích hợp vào chương trình phục hồi kinh tế giai đoạn 2022 - 2023.