Bình quân hằng năm Điện Bàn giải quyết việc làm cho hơn 6.200 lao động

NGỌC ĐỨC |

Sáng 15.10, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị tổng kết các nghị quyết của HĐND thị xã về đào tạo nghề, lao động việc làm; thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đánh giá, đến nay, tất cả mục tiêu, chỉ tiêu trong các nghị quyết của HĐND thị xã về đào tạo nghề và giải quyết việc làm, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của từng năm và cả giai đoạn đều đã đạt và vượt mức đề ra. Trong công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đã đào tạo nghề cho 11.315 lao động, đạt 113,15% chỉ tiêu; giải quyết việc làm cho 31.440 lao động, đạt 101% so với chỉ tiêu, bình quân hàng năm thị xã giải quyết việc làm cho hơn 6.200 lao động.

Trong công tác giảm nghèo bền vững, qua thực hiện chương trình, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,71% với 1.496 hộ (năm 2016) xuống còn 1,3% với 745 hộ (năm 2019); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 3,49% với 1.925 hộ (năm 2016) xuống còn 1,57% với 901 hộ (năm 2019). Dự kiến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo là 1,17% với 687 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,38% với 803 hộ.

TAGS