Cập nhật thông tin thị trường lao động

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020.

Một sàn giao dịch việc làm tại huyện Quế Sơn. Ảnh: A.B
Một sàn giao dịch việc làm tại huyện Quế Sơn. Ảnh: A.B

Kế hoạch nhằm thu thập, cập nhật thông tin thị trường lao động phục vụ công tác phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động, góp phần phát triển hoàn thiện thị trường lao động của tỉnh. Đồng thời những số liệu, kết quả thu thập thông tin cung lao động được dùng để đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm, 5 năm ở cấp tỉnh, huyện, xã.

Bên cạnh đó, xây dựng các chính sách về lao động - việc làm, phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch nguồn nhân lực, phân bổ và sử dụng hợp lý lao động gắn với quy hoạch ngành, địa phương, đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội, doanh nghiệp. Sử dụng kết quả, thông tin cung lao động để xây dựng hồ sơ, thẩm định, đánh giá việc hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Đối tượng thu thập là tất cả người đủ 10 tuổi trở lên đã đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú có thời hạn trên địa bàn; người lao động đã được ghi chép các năm trước, năm nay có các biến động về trình độ học vấn, tình trạng việc làm, trình độ chuyên môn kỹ thuật, chuyển đi (chuyển đến). Phạm vi thu thập thông tin thực hiện tại tất cả hộ gia đình, hộ tập thể đã đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú có thời hạn trên địa bàn Quảng Nam.

Nội dung thu thập gồm thông tin về họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc; trình độ giáo dục phổ thông; trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực GD-ĐT. Đối với lực lượng lao động (hoạt động kinh tế), thu thập các thông tin về vị trí việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế (đối với người có việc làm); thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp (đối với người đang thất nghiệp). Đối với người không hoạt động kinh tế thì thu thập thông tin theo lý do.

Đối tượng, phạm vi cầu lao động gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã phi nông nghiệp có hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, hoặc hoạt động theo Luật Hợp tác xã đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh tại thời điểm ghi chép, cập nhật thông tin...

Thời gian thực hiện công tác thu thập, ghi chép thông tin thị trường lao động bắt đầu từ ngày 1.7.2020, thời gian hoàn thành là 30 ngày.

TAGS