Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

B.T |

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2269 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)”.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025 có 100% người lao động đang đóng BHTN bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc được tư vấn miễn phí khi có nhu cầu; 80% số người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó có 60% được giới thiệu việc làm thành công; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHTN đạt mức 85%...

Giai đoạn đến năm 2030 có 90% số người thất nghiệp được giới thiệu việc làm miễn phí khi có nhu cầu, trong đó 70% được giới thiệu việc làm thành công; tiếp tục tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng, tỷ lệ người lao động đang tham gia BHTN được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm; thống nhất việc thực hiện BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam có sự liên thông giữa các địa phương và yếu tố đặc thù của từng vùng, miền; thực hiện việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi chính sách BHTN; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHTN đạt mức 90%.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra giải pháp tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật về BHTN; hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện đảm bảo quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự thực hiện BHTN.

Đổi mới cơ chế tài chính liên quan theo quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện BHTN. Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thực hiện BHTN…

TAGS